shutterstock_187935911-e1420824808551

8 個老細最容易接受的請假原因

5 月 13 日是「國際請病假日」,今年雖然撞正星期六,但香港地有唔少人都係返6日/輪班,而作為1個打工仔,日日朝9晚5加上 OT 冇停手,又豈止這1日需要請假呢?想「射波」休息一下,都要有合理原因,否則老細怎會批?

英國醫療保健機構 Benenden 進行了1項研究,訪問了共 2,500 個僱主同僱員,得出「最合理」的請假原因。打工仔,學嘢啦!

廣告

相關文章